top of page

תוכן לימודי מונגש חזותית

בקיומה של מדינת־ישראל והלאום היהודי תוך איום מיידי תמידי, זוהי אך חובתנו לחנך את ילדי ישראל לידיעת המולדת, הארץ – וכל גורם המאיים עליה או עתיד להשפיע עליה. בזמן שבבתי ספר ברחבי הארץ נלמדת רק היסטוריה רחוקה, במקיף ד׳ – באמצעות המדיה החברתית – התלמידים לומדים איך היא עלולה לחזור על עצמה. הנושאים מתפרשׂים מהיסטוריה וגיאופוליטיקה ועד מדע ולימודי־תנ״ך, ולפעמים ׳סתם׳ מעורבות חברתית, שהיא מהות החינוך.

מלחמת רוסיה—אוקראינה (נעשה בזמן־אמת מתוך עניין התלמידים) 🇷🇺🇺🇦
16
15
13
14
12
11
10
4
3
7
1
המקרר החברתי באשדוד — מעורבות חברתית בקהילה 🙌🌍
Artboard 5
Artboard 6
Artboard 4
Artboard 3
Artboard 2
Artboard 1

הדפסים ועלוני־מידע

בקיומה של מדינת־ישראל והלאום היהודי תוך איום מיידי תמידי, זוהי אך חובתנו לחנך את ילדי ישראל לידיעת המולדת, הארץ – וכל גורם המאיים עליה או עתיד להשפיע עליה. בזמן שבבתי ספר ברחבי הארץ נלמדת רק היסטוריה רחוקה, במקיף ד׳ – באמצעות המדיה החברתית – התלמידים לומדים איך היא עלולה לחזור על עצמה. הנושאים מתפרשׂים מהיסטוריה וגיאופוליטיקה ועד מדע ולימודי־תנ״ך, ולפעמים ׳סתם׳ מעורבות חברתית, שהיא מהות החינוך.

צילום

בקיומה של מדינת־ישראל והלאום היהודי תוך איום מיידי תמידי, זוהי אך חובתנו לחנך את ילדי ישראל לידיעת המולדת, הארץ – וכל גורם המאיים עליה או עתיד להשפיע עליה. בזמן שבבתי ספר ברחבי הארץ נלמדת רק היסטוריה רחוקה, במקיף ד׳ – באמצעות המדיה החברתית – התלמידים לומדים איך היא עלולה לחזור על עצמה. הנושאים מתפרשׂים מהיסטוריה וגיאופוליטיקה ועד מדע ולימודי־תנ״ך, ולפעמים ׳סתם׳ מעורבות חברתית, שהיא מהות החינוך.

צלילי הפיזיקה 62
צלילי הפיזיקה 74
אומנות-07
אומנות-17
אומנות-01
_1290561

הסרטה

בקיומה של מדינת־ישראל והלאום היהודי תוך איום מיידי תמידי, זוהי אך חובתנו לחנך את ילדי ישראל לידיעת המולדת, הארץ – וכל גורם המאיים עליה או עתיד להשפיע עליה. בזמן שבבתי ספר ברחבי הארץ נלמדת רק היסטוריה רחוקה, במקיף ד׳ – באמצעות המדיה החברתית – התלמידים לומדים איך היא עלולה לחזור על עצמה. הנושאים מתפרשׂים מהיסטוריה וגיאופוליטיקה ועד מדע ולימודי־תנ״ך, ולפעמים ׳סתם׳ מעורבות חברתית, שהיא מהות החינוך.

מיתוג מחדש לתיכון מקיף ד׳ אשדוד

תוכן + אריזה־גרפית

בין 2017-2022 (כיתה ח׳ עד י״ב), בהיותי תלמיד בביה״ס התיכון מקיף ד׳ אשדוד, הייתה לי הזכות לעמוד בראש המדיה החברתית של ביה״ס יחד עם פלג סחראי.

מאחר שלביה״ס לא הייתה היסטוריה/נסיון בתחום — התעורר הצורך ליצור לו אריזה גרפית מאפס, יחד עם תוכן שיבדר את התלמיד ויעשיר אותם גם מחוץ לכותלי ביה״ס.

זהו הפרויקט הגדול הראשון שלי.

bottom of page